slovenský

Ekoregión je geografická oblasť, v ktorej poľnohospodári, občania, turistickí operátori, združenia a verejná správa uzavreli dohodu o udržateľnom hospodárení s miestnymi zdrojmi, základom ktorej je ekologická produkcia a spotreba (krátke potravinové reťazce, predajcovia, organické jedálne vo verejnom sektore a v školách).

V ekoregiónoch je podpora ekologickej produkcie nerozlučne spätá s územnými danosťami a s jeho osobitými vlastnosťami tak, aby mohol plne realizovať svoj hospodársky, sociálny a kultúrny potenciál.
Každý ekoregión sa vyznačuje “ekologickým” životným štýlom, zdravou výživou, sociálnou a komunitnou podporou, ochranou prírody a pod. Účinný kolobeh sa v regióne dosahuje podporou poľnohospodárskych výrobných metód charakteristických pre región a objavením jedinečného trhu.
Produkty vyrobené regionálne odlišnými výrobnými technikami sú často podporované umiestnením všetkých zložiek potravového reťazca v rámci lokálnej oblasti.

Ekoregión je geografická oblasť, v ktorej poľnohospodári, občania, turistickí operátori, združenia a verejná správa uzavreli dohodu o udržateľnom hospodárení s miestnymi zdrojmi, základom ktorej je ekologická produkcia a spotreba (krátke potravinové reťazce, predajcovia, organické jedálne vo verejnom sektore a v školách).
V ekoregiónoch je podpora ekologickej produkcie nerozlučne spätá s územnými danosťami a s jeho osobitými vlastnosťami tak, aby mohol plne realizovať svoj hospodársky, sociálny a kultúrny potenciál.
Každý ekoregión sa vyznačuje “ekologickým” životným štýlom, zdravou výživou, sociálnou a komunitnou podporou, ochranou prírody a pod. Účinný kolobeh sa v regióne dosahuje podporou poľnohospodárskych výrobných metód charakteristických pre región a objavením jedinečného trhu.
Produkty vyrobené regionálne odlišnými výrobnými technikami sú často podporované umiestnením všetkých zložiek potravového reťazca v rámci lokálnej oblasti.

Logo ekoregiónov

Označenie ekoregión musí byť považované za medzinárodnú značku, fungujúcu na úrovni jednotlivých krajín zainteresovaných v jej presadzovaní. To ju stavia do neutrálnej a nesúťaživej pozície s každým iným označením týkajúcim sa podobnej oblasti, na miestnej i národnej úrovni.

Požiadavky, ktoré musia spĺňať rôzne kategórie užívateľov značky “ekoregión” sú uvedené nižšie:

ORGÁNY VEREJNEJ SPRÁVY (regióny, miestna správa, správa parkov, atď.):

  • vyhlásiť oblasť, ktorá má byť bez GMO (geneticky modifikované organizmy), podporovať ekologického modelu poľnohospodárskej výroby v danej oblasti a poskytovať informácie pre širokú verejnosť;
  • podpora zelených nákupov, propagácia biopotravín v školských jedálňach, verejných úradoch a zdravotníckych zariadeniach
  • poskytnúť pomoc farmám, ktoré chcú prejsť na ekologické poľnohospodárstvo;
  • zavádzať iniciatívy na podporu miestnej ekologickej produkcie: trhy s výrobcami z ekoregiónov, rekreačné farmy, ktoré vyrábajú a používajú produkty ekologického poľnohospodárstva, biopotravinové kateringové služby, ekologické reštaurácie, ekologické potraviny;
  • podporovať uplatňovanie ekologických zásad v iných oblastiach, ako správa verejných parkov, organický odpad, stavebné predpisy, a iné;
  • podporovať ekologické poľnohospodárstvo na štátnych pozemkoch a spoločných majetkoch, premieňať ich na inkubátory ekologických fariem s cieľom podporiť sociálne poľnohospodárstvo.

SPOTREBITELIA: môžu kúpiť miestne bioprodukty, najlepšie prostredníctvom krátkeho potravinového reťazca (trhy s ekologickými produktami, farmárske obchody, priama distribúcia a spravodlivý obchod – fair trade).
Vďaka ekoregiónom sa môžu spotrebitelia spoľahnúť na dobré zásobovanie ekologickými výrobkami, ktoré sú vystopovateľné, jednoduchšie ich kúpiť a chrániť prírodné zdroje miestnej oblasti.
Okrem toho môžu v produkčných oblastiach občania ťažiť z kvality životného prostredia, ktorého zárukou je ekologické poľnohospodárstvo, a nadväzovať vzťahy s výrobcami založené na vzájomnej dôvere a spolupráci.

EKOLOGICKÉ FARMY A INÉ POTRAVINÁRSKE PODNIKY: Poľnohospodári sú v ekoregiónoch významnými aktérmi, dodržiavajú pravidlá ekologického poľnohospodárstva a sú integrovaní do miestnych sociálnych a ekologických systémov. Medzi výhody vyplývajúce z toho že sú súčasťou ekoregiónu patrí, že môžu predávať väčšinu svojich produktov na miestnej úrovni a sú súčasťou multifunkčného turistického okruhu (ekologické farmy, ekologické trasy, ekologické vzdelávacie farmy, ekologické sociálne farmy). Ďalšou výhodou je, že môžu propagovať svoje výrobky v regionálnych marketingových plánoch spravovaných ekoregiónmi. Potravinársky priemysel a priemysel s poľnohospodárskymi zariadeniami sa môžu pripojiť k ekoregiónom a ťažiť z koncentrácie ekofariem v tejto oblasti, a to tak z dodávok poľnohospodárskej techniky ako aj zariadení na výrobu surovín pre výrobu potravín.

PODNIKY Z INÝCH ODVETVÍ: odvetvie cestovného ruchu a kateringu môžu rozšíriť a ponúkať nové výrobky, ako napríklad ekologické menu a sezónne prispôsobené návštevy najvýznamnejších poľnohospodárskych predajní, takže turisti môžu zažiť mix kultúry, vzdelávania a zábavy. Takéto viacúčelové ponuky lákajú turistov a nabádajú ich k predĺženiu pobytu.

UNIVERZITY, VÝSKUMNÉ A ŠKOLIACE CENTRÁ: môžu používať označenie, ak to podporujú výskumné aktivity užitočné pre región, štúdie, experimenty, vzdelávacie iniciatívy.

ASOCIÁCIE: združenia na ochranu životného prostredia, poľnohospodárske spolky, ekoturistické združenia a ďalšie, sú zapojené do presadzovania aktivít ekoregiónov.
Turistické združenia podporujú ekoturizmus v oblastiach ekoregiónov (ekologické chodníky pre peších, cyklistov a jazdcov na koňoch, vidiecku turistiku, rekreácie s vlastným stravovaním, študijné pobyty, letné tábory pre deti, mládež a rodiny).
Združenia na ochranu životného prostredia sa venujú ochrane pôdy a využívaniu vlastných prírodných zdrojov, ktoré tvoria základ ekologického modelu poľnohospodárskej výroby.
Medzi krajiny, ktoré sa podieľajú na rozvoji ekoregiónov a sú vnútornou súčasťou siete INNER patrí Taliansko (14 ekoregiónov v 10 regiónoch), Francúzsko, Rakúsko, Slovensko, Portugalsko, Švajčiarsko.